Zwrot podatku z Holandii przysługuje każdej osobie, która pracowała w tym kraju legalnie, a jej pracodawca odprowadzał zaliczki na poczet podatku dochodowego do holenderskiego urzędu skarbowego. Warunek to także wysokość zaliczki, ponieważ musi być ona wyższa od kwoty obowiązującego podatku. Jeśli warunki te zostaną spełnione, istnieje możliwość ubiegania się o zwrot nadpłaconego podatku. Zdarza się, że wynosi on nawet kilkaset euro, dlatego warto podjąć odpowiednie kroki, aby go odzyskać.

W jakim terminie nastąpi zwrot podatku?

Aby otrzymać zwrot podatku z Holandii, należy złożyć zeznanie podatkowe do 1 lipca w roku następującym po roku przepracowanym. Termin zwrotu podatku z Holandii określają jedynie ogólnie przyjęte zasady i nie ma dokładnej daty jego wypłaty. Wiąże się ona z terminowym lub nieterminowym złożeniem wniosku o zwrot. Składając dokumenty do holenderskiego urzędu skarbowego na czas, czyli do ostatniego dnia marca, zwrot podatku powinien nastąpić do ostatniego dnia czerwca jeszcze tego samego roku. Z kolei wnioski złożone po 31 marca mogą być rozpatrywane w czasie od 6 miesięcy do 3 lat (choć zwykle to 3-4 miesiące).

Jak przyspieszyć zwrot podatku z Holandii?

Powierzając odzyskanie zwrotu podatku z Holandii wyspecjalizowanej w tym firmie, zwiększamy prawdopodobieństwo, że pieniądze trafią do nas szybciej. Precyzyjne wypełnienie wniosku minimalizuje ryzyko pojawienia się wątpliwości ze strony holenderskiego urzędu, co mogłoby wiązać się z koniecznością składania wyjaśnień. Przy poprawnie wypełnionym wniosku, zwrot może nastąpić po 3-6 miesiącach po złożeniu deklaracji podatkowej.

Jakie do dokumenty są niezbędne przy ubieganiu się o zwrot?

Aby uzyskać zwrot podatku z Holandii niezbędne są dwa dokumenty. Jeden z nich to karta podatkowa Jaaropgave, będąca odpowiednikiem polskiego PIT-11. To kluczowy dokument przy rozliczeniu i ubieganiu się o zwrot. Osoba zatrudniona na terenie Holandii otrzymuje go od pracodawcy do końca marca. W przypadku pracy u kilku pracodawców w jednym roku podatkowym, trzeba wykazać kartę od każdego z nich. Konieczna jest także kopia dokumentu osobistego lub paszportu wraz z oryginałem do wglądu.

Zwrot podatku z Holandii bez Jaaropgave

O podatek możesz ubiegać się również, jeśli nie posiadasz Jaaropgave. Wówczas najlepiej zgłosić się do firmy, która zajmuje się tym profesjonalnie. Zwykle potrzebne w takim wypadku jest podanie danych pracodawcy oraz tzw. Sofinummer (odpowiednik polskiego NIP-u), czyli indywidualnego numeru identyfikacji każdej osoby, która legalnie przebywa i pracuje w Holandii.

Zwrot podatku z Holandii do 5 lat wstecz

W Holandii istnieje opcja ubiegania się o zwrot podatku z minionych lat – do 5 lat wstecz. Oznacza to, że rozliczając się w roku 2020, można złożyć rozliczenie za lata 2019, 2018, 2017, 2016 i 2015. Dobrze przy tym pamiętać, że termin ubiegania się o zwrot podatku z Holandii mija 31.12.2020. Warto jednak składać deklaracje jak najwcześniej, ponieważ zdarza się, że Belastingdienst przesyła wezwanie do rozliczenia bądź nalicza kary za brak rozliczenia w terminie.

W jaki sposób zostanie wypłacony zwrot podatku z Holandii?

Istnieją dwa sposoby wypłacania pieniędzy przez holenderski Urząd Skarbowy.

  1. W pierwszym przypadku pieniądze wypłacane są w krótkim czasie po otrzymaniu decyzji podatkowej.
  2. Drugi sposób wiąże się z wysłaniem przez urząd skarbowy formularza Opgaaf rekeningnummer. W druku należy wpisać m.in. numer konta bankowego. Gdy poprawnie wypełniony dokument wróci do Holandii, pieniądze zostaną wysłane przelewem bankowym w ciągu 8 tygodni.

Kiedy należy rozliczyć się z holenderskim urzędem skarbowym?

Rozliczenie jest obowiązkowe, kiedy przewidywana kwota zwrotu podatku z Holandii przekracza 14 euro lub kiedy dopłata miałaby wynosić więcej niż 45 euro. Co ważne, można także otrzymać wezwania do rozliczenia w postaci pisma urzędowego bądź formularza rozliczeniowego wraz z datą odesłania. Niedopełnienie obowiązku w przypadku wezwania grozi otrzymaniem kary pieniężnej.