Obowiązek
Informacyjny
RODO

OBOWIĄZEK INOFRMACYJNY – RODO

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w JOB SERVICE jest: JOB SERVICE, Biuro Usług Turystycznych „Nart-Tour” , REGON: 250503121, NIP: 6181063199, ul. Babina 14, 62-800 Kalisz.

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Job Service, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się bezpośrednio z Administratorem Danych w Job Service.

3. Administrator danych osobowych JOB SERVICE – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

a) pośrednictwa w pracy u pracodawców zagranicznych w Holandii;

b) kontaktu zwrotnego w związku z realizacją umowy o pośredniczenie w znalezieniu pracy;

c) podane dane, w tym dane kontaktowe, są przetwarzane w celu prowadzenia procesów rekrutacji i przedstawienia oferty pracy

d) podane dane mogą być przekazywane partnerom administratora danych (pracodawcom i innym podmiotom) dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

b) podmioty uprawnione na podstawie umotywowanego wniosku pisemnego oraz na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

c) partnerzy administratora danych, dla potrzeb niezbędnych do realizacji przewozu (transportu)

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, nie dłuży jednak niż 10 lat, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

dane nie są już niezbędne do celów, dla których dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdy:

osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

8. Prawo do przenoszenia danych w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany

9. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

10. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

11. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w JOB SERVICE Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

12. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny

13. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, i warunkuje możliwość świadczenia usług przez JOB SERVICE, Biuro Usług Turystycznych „Nart-Tour” , REGON: 250503121, NIP: 6181063199, ul. Babina 14, 62-800 Kalisz

14. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.