Wejście Polski do Unii Europejskiej dało naszym obywatelom ogromną szansę na przemieszczanie się w ramach jej granic oraz pozwoliło na podjęcie legalnego zatrudnienia. Szerokie możliwości zarobkowania oraz stawki w obcej walucie skłoniły rodaków do emigracji. Największym zainteresowaniem cieszą się:

– Niemcy,

– Skandynawia,

– Beneluks (zwłaszcza Holandia),

– Wielka Brytania,

– Irlandia.

Analizując kwestię emerytur zagranicznych, warto podkreślić, że każdy kraj UE lub EFTA ma własny system emerytalny, określający przepisy ustalające warunki i wysokość przyznawanej emerytury. Obowiązują odrębne procedury oraz terminy — to, co dla polskich wnioskodawców wydaje się oczywiste, może takim nie być w innym kraju (np. długość oczekiwania na wydanie decyzji).

Wiek emerytalny w Holandii

Osoba mieszkająca lub pracująca w Holandii podlega ubezpieczeniu społecznemu na mocy ustawy o powszechnym ubezpieczeniu emerytalnym (Algemene Ouderdomswet, AOW). Podstawowa emerytura holenderska z AOW przysługuje wszystkim mężczyznom i kobietom po osiągnięciu obowiązującego w chwili złożenia wniosku wieku emerytalnego. Począwszy od 2013 r. wiek emerytalny, był i nadal jest stopniowo podnoszony do:

– 66. roku życia w 2018 r.,

– 67. w 2021 r.,

– od 2022 r. ustawowy wiek emerytalny podniesie się wraz ze wskaźnikiem długości życia (life expectancy).

Aby otrzymywać świadczenie, nie trzeba być zameldowanym w Holandii ani mieszkać tam. Emeryturę przesyła się do dowolnego kraju objętego przepisami koordynacji wspólnotowej (UE lub EFTA).

Po ilu latach emerytura w Holandii?

W Holandii nie obowiązuje sztywna liczba lat, uprawniająca do przyznania świadczenia. Za każdy rok pracy uzyskuje się 2% podstawowej emerytury holenderskiej, której pełną wysokość otrzymuje się w przypadku podlegania ubezpieczeniom społecznym przez 50 lat (przykładowo za 10 lat pracy przysługuje 20% świadczenia z AOW). Z uwagi na fakt, że osiągnięcie pełnego stażu ubezpieczeniowego, zwłaszcza dla obcokrajowców, jest mało realne, istnieje możliwość „wykupienia” brakujących lat (formalności trzeba załatwić w ciągu 10 lat od daty rozpoczęcia pracy w Holandii). Kwotę oblicza się indywidualnie w zależności od długości okresu ubezpieczeniowego, wieku oraz wysokości opłacanych składek emerytalnych.

Emerytura holenderska dla Polaków — czy zatrudnienie się opłaca?

Wysokość emerytury z AOW zależy od obowiązującej kwoty wynagrodzenia minimalnego (od 1 lipca 2019 r. dla osób w wieku 21 i starszych wynosi 1635,60€ brutto). Świadczenie jest porównywalne ze zapomogą socjalną, dlatego większość pracowników obejmuje się uzupełniającym systemem emerytalnym, finansowanym przez pracodawcę. To obowiązek przedsiębiorców w wielu gałęziach gospodarki (m.in. budownictwie, hotelarstwie, transporcie kołowym). Istnieje możliwość dobrowolnego ubezpieczenia przez pracownika jako dodatkowego filaru (Pracownicze Programy Emerytalne i Indywidualne Konta Emerytalne). Emeryturę indeksuje się dwa razy w roku, uwzględniając przy tym wahania wysokości wynagrodzeń.

Emerytura z Holandii opodatkowanie w Polsce — jak to wygląda?

Osoby, mieszkające w Polsce i pobierające świadczenie emerytalne wypłacane z Holandii, podlegają przepisom postanowienia Konwencji zawartej dnia 13 lutego 2002 r. między Rzeczpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylania się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (Dz. U. z 2003 r. nr 216, poz. 2120). Świadczenie takie podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 lub ust. 5 konwencji i może być opodatkowane zarówno w Holandii, jak i w Polsce. Aby uniknąć podwójnego opodatkowania w Polsce, stosuje się metodę określoną w art. 23 ust. 5 pkt a konwencji, tj. metodę proporcjonalnego odliczenia. Polski podatnik ma prawo odliczyć od polskiego podatku kwotę podatku zapłaconego w Holandii w wysokości, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w Holandii.